Biobrandstoffenbeleid

Nederland heeft de bepalingen over vervoer uit de Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED) ge├»mplementeerd in de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling energie vervoer. Op basis hiervan hebben brandstofleveranciers een jaarlijkse verplichting om een bepaald aandeel hernieuwbare energie op de Nederlandse markt voor vervoer te brengen. Hier wordt invulling aan gegeven met een systeem dat gebaseerd is op brandstofeenheden (HBE’s) en waar de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) op toeziet. Naast de inzet van duurzame biobrandstoffen draagt de inzet van andere hernieuwbare energiedragers in vervoer ook bij aan de jaarverplichting, zoals hernieuwbare elektriciteit, groen gas en groene waterstof. Op grond van de Richtlijn brandstofkwaliteit (FQD) geldt voor brandstofleveranciers in 2020 ook een verplichting om de CO2-instensiteit van brandstoffen met 6% (van well-to-wheel) te verlagen. 

Een voorwaarde voor de inzet van de biobrandstoffen is dat deze aantoonbaar moeten voldoen aan strenge duurzaamheidseisen die zijn vastgelegd in de RED. Dit wordt geborgd met duurzaamheidssystemen die door de Europese Commissie zijn erkend. Op basis van de duurzaamheidscriteria mogen biobrandstoffen niet geproduceerd zijn uit grondstoffen afkomstig van grond met een grote biodiversiteit of grond met hoge koolstofvoorraden. De NVDB en haar leden onderschrijven de Europese duurzaamheidscriteria. 

Voor de periode na 2020 is het Klimaatakkoord leidend. De NVDB heeft hieraan een bijdrage geleverd door deelname aan de Mobiliteitstafel en is momenteel betrokken via het Uitvoeringsoverleg Mobiliteit. In het Klimaatakkoord wordt gestuurd op CO2-reductie en wordt ingezet op een aantal maatregelen waarmee de inzet van duurzame biobrandstoffen wordt verhoogd. De belangrijkste maatregel is erop gericht om in 2030 in totaal 65 PJ hernieuwbare energie in het wegvervoer en de binnenvaart te realiseren. Om dit te realiseren wordt aansluiting gezocht bij de huidige systematiek voor de jaarverplichting en de implementatie van de herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED2). Ook wordt ingezet op continuering van een CO2-reductieverplichting op basis van de Richtlijn brandstofkwaliteit (FQD). 

Biobrandstoffen