Over NVDB

De branchevereniging voor de biobrandstofsector

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB) is de branchevereniging van producenten van duurzame biobrandstoffen. De NVDB behartigt de belangen van bedrijven die in Nederland productiecapaciteit hebben gerealiseerd. De gezamenlijke capaciteit van deze bedrijven is circa 1.800.000 ton per jaar, wat neerkomt op circa 5x het volume dat in Nederland wordt ingezet. De huidige NVDB-leden produceren dieselvervangers (FAME en HVO). Bij de NVDB zijn ook bedrijven betrokken die niet over productiecapaciteit in Nederland beschikken, maar wel een belangrijke schakel zijn in de biobrandstofsector. Alle leden van de NVDB onderschrijven de wettelijke duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen.

De NVDB streeft naar een ambitieus overheidsbeleid dat op de lange termijn zekerheid verschaft over de inzet van duurzame biobrandstoffen in Nederland. Daarbij wordt ingezet op een beleid dat innovatie in de biobrandstoffensector stimuleert en dat huidige investeringen beschermt. Het doel van de vereniging is het bevorderen van een duurzame en concurrerende Nederlandse biobrandstofsector en het bevorderen van duurzame biobrandstof als product. Dit doel wordt nagestreefd via onder meer de volgende activiteiten:

  • Het bijhouden van wetgeving en overheidsbeleid dat relevant is voor de biobrandstoffensector en het informeren van de leden hierover
  • Belangenbehartiging, zowel op nationaal als Europees niveau, door het presenteren van onderbouwde standpunten aan beleidsmakers
  • Deskundige gesprekspartner voor overheid en belanghebbende organisaties en instanties in Nederland en Europa


De investeringen en verdere groei van de productie en inzet van biobrandstoffen in Nederland hangen sterk samen met het nationale beleid dat de inzet van deze duurzame biobrandstoffen stimuleert. De biobrandstoffenketen stelt daarom de volgende algemene uitgangspunten centraal:

  1. Kosteneffectieve CO2-reductie: borg een kosteneffectieve CO2-reductie in de mobiliteitssector door fossiele transportbrandstoffen geleidelijk te vervangen door duurzame biobrandstoffen.
  2. Lange termijnzekerheid: een aantrekkelijk investeringsklimaat is afhankelijk van voorspelbaar beleid dat oog heeft voor marktstabiliteit en op de lange termijn een groeimarkt voor de (fysieke) inzet van biobrandstoffen verzekert.
  3. Competitiviteit: binnen de context van een internationale markt bepalen competitieve criteria voor duurzame biobrandstoffen en duurzame grondstoffen of de beschikbare biobrandstoffen in Nederland worden ingezet.