20141002 - CO2 reductiedoelstelling voor transport in 2030 pakket

Mevrouw W.J. Mansveld
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Postbus 20901
2500 EX Den Haag


Datum  : 2 oktober 2014
Onderwerp : CO2 reductie doelstelling voor transport in het klimaat- en energiepakket 2030


Excellentie,

De Europese Raad zal op 23 en 24 oktober 2014 overeenstemming trachten te bereiken over het klimaat- en energiepakket 2030. Ter voorbereiding daarop komen 6 oktober 2014 de informele energieraad en de informele milieuraad bijeen. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB) vraagt uw aandacht voor het volgende.

De hoofddoelen voor 2030 die door de Europese Commissie zijn voorgesteld bestaan uit:
• 40% reductie van broeikasgasemissies (30% voor non-ETS sectoren)
• 27% hernieuwbare energie
• 30% energie-efficiĆ«ntie

De mobiliteit- en transportsector is op Europees niveau verantwoordelijk voor 25% van de totale emissie van broeikasgassen. Duurzame biobrandstoffen zijn een bron van hernieuwbare energie en een belangrijk middel om in de transportsector de emissie van broeikasgassen te reduceren. In Nederland is een groot aandeel van de Europese productiecapaciteit voor duurzame biobrandstoffen vertegenwoordigd. Dit levert een positieve bijdrage aan de Nederlandse economie, stimuleert de innovatie en vergroot de onafhankelijk van olie- en gasproducerende landen.

De transportsector valt niet onder het ETS en kent momenteel aparte doelstellingen voor het gebruik van hernieuwbare energie en de reductie van broeikasgasemissies. De Richtlijn hernieuwbare energie (RED) stelt als doel dat in 2020 in totaal 10% hernieuwbare energie in de Europese transportsector moet worden gebruikt. De Richtlijn brandstofkwaliteit (FQD) bepaalt dat in de Europese transportsector 6% reductie van broeikasgasemissies moet worden behaald in de brandstofketen (t.o.v. 1990). Deze EU-richtlijnen stimuleren momenteel de ontwikkeling en productie van duurzame biobrandstoffen. Op basis van de voorstellen van de Europese Commissie voor het klimaat- en energiepakket 2030 worden de EU-richtlijnen na 2020 niet gecontinueerd en vervallen de specifieke doelstellingen voor de transportsector.

De NVDB stelt zich op het standpunt dat na 2020 voor de transportsector een specifieke doelstelling moet worden geformuleerd voor de reductie van broeikasgasemissies. Het gebruik van geavanceerde biobrandstoffen die relatief tot meer reductie van broeikasgasemissies leiden dan conventionele biobrandstoffen wordt hiermee gestimuleerd. Daarnaast moet een specifieke doelstelling worden vastgesteld voor de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde biobrandstoffen. Voor een nadere onderbouwing van de standpunten van de NVDB wordt verwezen naar bijgevoegd position paper.

De Nederlandse regering lijkt voorstander te zijn van het opnemen van een specifieke doelstelling in het klimaat- en energiepakket 2030 voor reductie van broeikasgasemissies in de transportsector. Langs deze weg roept de NVDB de Nederlandse regering op om dit standpunt in de Raad te onderstrepen en andere lidstaten te overtuigen van het belang van een dergelijke doelstelling voor de transportsector.

Met vriendelijke groet,

Bart Leenders
Voorzitter NVDB