20120816 - Werkelijke oorzaken en oplossingen voor hoge voedselprijzen blijven onderbelicht

Persbericht
Werkelijke oorzaken en oplossingen voor hoge voedselprijzen blijven onderbelicht

Biobrandstoffen worden wederom ten onrechte aangewezen als een belangrijke oorzaak van de sterke stijging van de voedselprijzen. Wereldwijd wordt hoogstens 1 tot 2% van alle landbouwgrond gebruikt voor de productie van biobrandstoffen. In werkelijkheid wordt de stijging van de voedselprijzen dan ook veroorzaakt door andere factoren, zoals weersomstandigheden en de groeiende vraag naar voedsel.

Er bestaan in de visie van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB) daarom diverse andere oplossingen die het risico van stijging van voedselprijzen wél kunnen tegengaan, zoals investeringen in de verhoging van de landbouwopbrengsten, het voorkomen van de verspilling van voedsel en het aan banden leggen van speculatie. Verschillende media hebben de laatste weken aandacht voor de stijging van de voedselprijzen. Daarbij wordt gewezen op oorzaken zoals de droogte in de VS, de hitte in Rusland en de grote regenval in Brazilië. Diverse beleidsmakers kunnen het niet nalaten te pleiten voor een ogenschijnlijk makkelijke, maar onterechte oplossing: herziening van het biobrandstofbeleid.

Biobrandstoffen zijn in de visie van de NVDB onmisbaar om de CO2-uitstoot van het transport te verlagen en om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te beperken. Het betoog om de voedselprijzen te drukken door minder biobrandstof te produceren, berust bovendien niet op feiten. Wereldwijd wordt slechts 1 tot 2% van de landbouwgrond gebruikt voor het verbouwen van gewassen voor de productie van biobrandstof. Uit een tweetal rapporten van de Europese Commissie in 2008 en een rapport van de Wereldbank in 2010 over voedselprijzen blijkt dan ook dat de (Europese) biobrandstofproductie weinig impact had op de voedselprijzen. Andere, incidentele factoren, zoals weersomstandigheden, gecombineerd met structurele factoren zoals de stijgende vraag naar voedsel en de hoge energieprijs, hebben veel meer impact. Minder stimulering van biobrandstoffen is daarom een schijnoplossing, die de aandacht afleidt van effectieve oplossingen, zoals investeringen om de oogsten te vergroten, het tegengaan van de verspilling van voedsel en de aanpak van speculatie met voedselproducten.
De NVDB wijst er bovendien op dat de situatie in Nederland verschilt van die in andere landen. In ons land wordt bijna de helft (40% in 2011) van de bijgemengde biobrandstoffen geproduceerd uit afval en restproducten. Deze grondstoffen dienen niet als voedsel.

**NOOT voor de REDACTIE (niet voor publicatie)**
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Rogier van Keulen, secretaris van de NVDB, +31 (0)70 7503103