Skip to main content Skip to footer

Reactie op wijziging Regeling energie vervoer i.v.m. UER's en zeevaart 2021

De NVDB heeft in samenwerking met MVO en Vernof gereageerd op de internetconsultatie over de aanpassing van de Regeling energie vervoer. Het gaat om aanpassingen ten aanzien van de inboekbevoegdheid voor biobrandstoffen geleverd aan zeevaart en maatregelen die leiden tot upstream emissie-reductie.

Kernpunten van de reactie:

De inzet van hernieuwbare brandstoffen, waaronder duurzame biobrandstoffen, aan de zeevaart moet worden gestimuleerd door middel van een aparte verplichting voor leveranciers van bunkerbrandstoffen aan de zeevaart.

Wij zijn geen voorstander van een opt-in voor de zeevaart, zolang de bijdrage aan zeevaart niet aan een limiet is gebonden en zolang een toename van hernieuwbare energie in alle transportmodaliteiten niet is geborgd. In het kader van de RED2 implementatie kan een alternatieve constructie worden overwogen, waarop in 2021 kan worden geanticipeerd. 

Een gedeeltelijke voortzetting van de opt-in voor de zeevaart, waarbij de grondstoffenbasis wordt beperkt tot materialen vermeld op Annex IX, deel A, van de RED2 kan in zijn geheel niet op onze steun rekenen (noch in 2021, noch in de jaren erna). 

Het voorstel om UER’s ook in 2021 te kunnen inzetten om aan de reductieverplichting te voldoen, kan niet op steun rekenen. UER’s leiden slechts op papier tot CO2-reductie, dragen niet bij aan het realiseren van andere klimaatdoelen en gaan ten koste van de inzet van hernieuwbare energie in wegvervoer.

Zie hier de volledige reactie op de consultatie.