Skip to main content Skip to footer

 

Over ons

Bij de NVDB zijn bedrijven aangesloten die in Nederland duurzame biobrandstoffen produceren en hiervoor grootschalige investeringen hebben gedaan. De NVDB zet zich in voor een aantrekkelijk klimaat voor de productie en inzet van duurzame biobrandstoffen in Nederland. Dit stelt de aangesloten bedrijven in staat om de CO2-uitstoot van de mobiliteitssector te verlagen en worden biogrondstoffen, waaronder afval en residuen, duurzaam toegepast. Met de productie van duurzame biobrandstoffen wordt economische groei en werkgelegenheid in Nederland gestimuleerd.

Wat doet de NVDB?

De NVDB zet zich in voor de ontwikkeling van een duurzame en competitieve Nederlandse biobrandstofsector door:

  • Belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau, door het presenteren van onderbouwde standpunten aan beleidsmakers, politici en andere geïnteresseerden 
  • Stimuleringsinstrumenten voor te stellen die bijdragen aan de inzet van duurzame biobrandstoffen en de verdere ontwikkeling van de sector
  • Duiding van relevante wetgeving en overheidsbeleid op Nederlands en Europees niveau voor onze leden
  • Op te treden als deskundige gesprekspartner voor overheden en belanghebbende organisaties en instanties
  • Verbinden van de belangrijkste stakeholders in de productie van duurzame biobrandstoffen

 

Inzet voor beleid

Het gebruik van duurzame biobrandstoffen in Nederland hangt sterk samen met het overheidsbeleid dat is gericht op emissiereductie en de verduurzaming van mobiliteitssector. De NVDB streeft naar een ambitieus overheidsbeleid dat op de lange termijn zekerheid geeft over het inzetten van duurzame biobrandstoffen. Wij maken ons sterk voor een beleid dat innovatie stimuleert en de huidige investeringen beschermt. Daarbij staan voor ons de volgende uitgangspunten centraal:

Stel een kosteneffectieve CO2-reductie in mobiliteit centraal

De inzet van duurzame biobrandstoffen is binnen de mobiliteitssector de meest kosteneffectieve maatregel om CO2-reductie te realiseren. Dat betekent dat met relatief lage kosten veel CO2-uitstoot kan worden bespaard. Bovendien kunnen biobrandstoffen in hoge volumes worden ingezet in de huidige verbrandingsmotoren van wegvoertuigen, schepen en vliegtuigen. 

Zorg voor stabiel overheidsbeleid

Een aantrekkelijk investeringsklimaat is afhankelijk van voorspelbaar overheidsbeleid dat oog heeft voor marktstabiliteit. Dit biedt investeringszekerheid voor gedane en nieuwe investeringen en zodat op de lange termijn een groeimarkt voor biobrandstoffen wordt verzekerd.

Borg een gelijk speelveld in Europa 

De criteria die worden gesteld voor de inzet van biobrandstoffen en biogrondstoffen zijn bepalend voor de potentiële inzet van biobrandstoffen. Vanwege de internationale markt is het belangrijk dat Nederland competitieve criteria stelt die de duurzaamheid en transparantie waarborgen, zodat het potentieel van biobrandstoffen voor Nederland maximaal wordt ontsloten.

Leden

Gezamenlijk produceren onze leden 1,8 miljoen ton duurzame biobrandstoffen per jaar. Dit staat gelijk aan het voltanken van 2 miljoen vrachtwagens, 175 containerschepen of 11.000 cargovliegtuigen.

 

Bestuur

Bart Leenders, voorzitter Neste Netherlands B.V.
Rob Groeliker, vice-voorzitter Viterra B.V.
Michiel van Eijck Sunoil Bio Fuels B.V.
Jan Jaap Rodenburg Argent Energy Netherlands B.V.

 

Advisering, coördinatie en secretariaat

Jan Verschoor Brabers
Maartje Lith Brabers