Skip to main content Skip to footer

Reactie consultatie wijziging Regeling energie vervoer ter implementatie van RED2

De NVDB heeft gezamenlijk met MVO gereageerd op de internetconsultatie over de wijziging van de Regeling energie vervoer voor de periode 2022-2030. Met deze wijziging wordt de herziene EU Richtlijn hernieuwbare energie (RED2) in de regeling geïmplementeerd. 

Kernpunten van de reactie:

Wij steunen de voortzetting van de dubbeltellingsregeling voor biobrandstoffen geproduceerd uit grondstoffen vermeld op bijlage IX (deel A en deel B) van de RED2. Dit biedt stabiliteit aan de markt en draagt bij aan investeringszekerheid.

De toepassing van vermenigvuldigingsfactoren voor lucht- en zeevaart moet gericht zijn op een geleidelijk toenemende fysieke inzet van duurzame biobrandstoffen in de afzonderlijke vervoerssegmenten. In lijn met de motie De Groot (35626-24) dienen de inboekingen per bestemming door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) actief te worden gemonitord en zal hierover per kwartaal moeten worden gerapporteerd.

De voorgenomen factor 4x voor elektriciteit geleverd aan vervoer is disproportioneel. Op termijn zal deze vermenigvuldigingsfactor moeten worden afgebouwd naar 1x.

De inboekmogelijkheden en vermenigvuldigingsfactor van 2,5x voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong (RFNBO’s) moet niet ten koste gaan van een toenemende fysieke inzet van duurzame biobrandstoffen. Mede daarom roepen wij op om de inboekingen actief door de NEa te laten monitoren en hierover eens per kwartaal te rapporteren. Dit belang neemt toe wanneer wordt besloten tot verruiming van de inboekmogelijkheden met de zogenaamde ‘raffinageroute’.

De artikelen 25a en 25b ter verdere versteviging van de systematiek en uitbreiding van het toezicht worden in beginsel verwelkomd. De voorgenomen voorschriften sluiten aan bij de bestaande administraties en procedures. Nadere voorlichting door de NEa is dan vereist. Ook roepen wij op tot coördinatie van het toezicht op de keten en het maken van samenwerkingsafspraken tussen nationale toezichthoudende instanties, zodat het toezicht integraal, proportioneel en risico-gebaseerd wordt ingericht. Tot slot roepen wij op tot spoedige invoer van de Uniedatabase en het opnemen van regels hiervoor in de regeling.

Zie hier de volledige reactie op de consultatie.